Właściwe przygotowanie wniosku o upadłość a możliwość umorzenia długu

Upadłość konsumencka
Mimo często spotykanych złych skojarzeń z pojęciem „upadłości konsumenckiej” jako narzędzia Prawnej Obrony Dłużnika, należy wprost powiedzieć, że jest to, kolokwialnie mówiąc „ostatnia deska skutecznego ratunku” rzucona przez Państwo dla osób zadłużonych. Warto dodać, że zdecydowana większość osób po upadłości przyznaje, że procedura ta jest dużo prostsza i mniej skomplikowana, niż przewidywali w swych obawach. Upadłość jest postępowaniem sądowym, wszczynanym tylko i wyłącznie na wniosek dłużnika, który znajduje się w złej kondycji finansowej, nie prowadzi działalności gospodarczej i popadł w stan niewypłacalności, a to oznacza, że musi mieć co najmniej jednego wierzyciela, któremu nie reguluje wymagalnych zobowiązań. Podstawową funkcją upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika. Oznacza to, że w drodze orzeczenia sądu dłużnik może zostać uwolniony od długów, które nie zostały spłacone w toku postępowania upadłościowego lub wyniku wykonania planu spłaty, a które zostaną przez sąd umorzone. Drugą funkcją upadłości konsumenckiej jest spłata długów przez upadłego dłużnika, z pomocą Doradcy Restrukturyzacyjnego, dawniej „Syndyka”. Należy jednak pamiętać, że może zostać przeprowadzona skuteczna upadłość konsumencka wraz z umorzeniem długów nawet wtedy, gdy upadły nie może spłacać swoich zobowiązań, choćby w niewielkim stopniu. W chwili ogłoszenia upadłości dochodzi do połączenia wszystkich postępowań prowadzonych przez wierzycieli w jedno, które dalej prowadzi wyznaczony przez sąd Doradca Restrukturyzacyjny (Syndyk). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie każdy może uzyskać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Byłoby rażąco niesprawiedliwe, gdyby takim przywilejem obdarzona została osoba, która dopuszczała się świadomie wyłudzeń, przywłaszczała cudze mienie, kradła czy oszukiwała. Tak więc z pojęciem upadłości konsumenckiej ściśle związana jest tzw. moralność dłużnika. Często jednak w stan upadłości popadają osoby niezaradne, naiwne, gorzej wykształcone, samotne, chore, owdowiałe, w podeszłym wieku, takie, w których życiu nastąpiła zmiana, której nie dali rady przewidzieć lub udźwignąć. 

Kancelaria ENTA pisząc w niosek o upadłość z ogromną wnikliwością i uwagą analizuje sytuację dłużnika i historię popadania w długi, a w części poświęconej uzasadnieniu dokładnie wykazuje tzw. „moralność dłużnika”, dzięki czemu Sędzia analizujący wniosek bezstronnie może rozsądzić, czy taka osoba zasługuje na oddłużenie.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej
Należy pamiętać, iż sam fakt złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości nie zmienia na tym etapie sytuacji dłużnika, a dopiero ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd wraz z publikacją w monitorze sądowym i gospodarczym ma donośne znaczenie dla dłużnika i jego wierzycieli. Najważniejszą zmianą jest wstrzymanie toczących się przeciwko konsumentowi postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez Komorników Sądowych, które przejmuje i prowadzi dalej Syndyk. Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłości, którą zarządza wyznaczony przez sąd Syndyk. Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, odpowiednią dokumentację i korespondencję. Wszystkie działania podejmowane przez upadłego mogą i powinny podlegać kontroli syndyka, i w sytuacji przekroczenia przez upadłego granic prawa może zostać podjęta decyzja o umorzeniu postępowania upadłościowego, a to uniemożliwi konsumentowi skorzystanie z możliwości oddłużenia przez okres dziesięciu następnych lat. W tym miejscu znów warto wskazać, jak ważnym elementem całościowego postępowania upadłościowego jest właściwe przygotowanie Wniosku Upadłościowego. Niewłaściwe oznaczenie majątku, poprzez wpisanie majątku niezgodnie ze stanem faktycznym, może spowodować poważne podejrzenia Syndyka i Sędziego Komisarza, a to może znacząco utrudnić, wydłużyć postępowanie upadłościowe, a nawet uniemożliwić upadłość poprzez odmowę umorzenia długów. Poważne błędy popełnione na etapie przygotowania i pisania wniosku upadłościowego mogą skutkować najpoważniejszymi konsekwencjami w postaci prawa do złożenia kolejnego winsoku upadłościowego dopiero za 10 lat.  

Współpraca upadłego z dłużnikiem 
W praktyce Doradca Restrukturyzacyjny, czyli powszechnie nazywany Syndyk od momentu ogłoszenia upadłości zarządza majątkiem dłużnika i decyduje o szczegółach prowadzonego postępowania. Zanim sąd, jako najwyższy organ, który wszystko zatwierdza i wprowadza w życie, wyda postanowienie czy zgodę, to właśnie syndyk realnie tworzy propozycję rozwiązań ostatecznie zastosowanych w danej upadłości, wskazuje i uwierzytelnia wysokość zobowiązań, możliwości ich zaspokojenia lub umorzenia. W tym miejscu kluczowego znaczenia nabiera dobrze napisany wniosek o upadłość, gdyż może zdarzyć się, że błędy wpisane do wniosku upadłościowego będę powielane przez Syndyka, ze stratą dla upadłego. Bardzo istotna jest więc dobra współpraca dłużnika i syndyka oparta na dobrze napisanym wniosku, co przekłada się na wyniki przeprowadzonego postępowania i życiową sytuację upadłego. Przykładem, który doskonale potwierdza powyższe stwierdzenie jest jedno z ostatnich postępowań upadłościowych zakończone w sierpniu 2021 roku, przygotowanych przez Kancelarię ENTA. W drodze dokładnej analizy dokumentów dłużnika Kancelaria wskazała wierzytelności sporne, abuzywne zapisy, które znajdowały się w zawartych przez dłużnika umowach i dokumentach komorniczych. Liczne kredyty z lichwiarskimi odsetkami, fikcyjne koszty około kredytowe zostały szczegółowo podważone przez kancelarię przy jednoczesnym, rzetelnym opisie sytuacji życiowej osoby zadłużonej wraz z historią popadania w zadłużenie. Kancelaria ENTA zawsze doradza i informuje tak, aby w otwarty i uczciwy sposób komunikować się i współpracować z syndykiem i upadłym. Efekt tych działań przyniósł rozstrzygniecie, o jakim marzą wszyscy zadłużeni: z wyliczonej pierwotnie kwoty wszystkich zobowiązań w wysokości 110 tys. złotych, Sędzia Komisarz na wniosek syndyka, który uznał wszystkie argumenty Kacnelarii ENTA, zredukował kwotę zadłużenia z 110 000 zł do zaledwie 9 tyś. złotych, a następnie sąd po przeanalizowaniu sytuacji upadłego zasądził umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia w wysokości 9 000 zł. Dobrze napisany wniosek upadłościowy spowodował, że po 6 miesiącach postępowania upadłościowego, nasza klientka odebrała emeryturę w pełnej wysokości po raz pierwszy od 6 lat. 

Anna Korczyk - Doradca Restrukturyzacyjny
Wojciech Król - Doradca Prawny
Pierwsza konsultacja w ramach Prawnej Obrony Przedsiębiorcy 
w Kancelarii ENTA w okresie trwania zagrożenia zamrożeniem gospodarki jest darmowa.
Napisz do nas, wypełnij formularz kontaktowy 
albo zadzwoń.
Szukaj