Wizytówka Google    Facebook    YouTube    Twitter    Certyfikat    Zamów kontakt    RODO    Cookies    OK! Dzwonię!    X

Certyfikat

Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego

Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, 

która nie prowadzi działalności 


 Statystyki dotyczące upadłości konsumenckiej; Przedstawienie zmian stanu prawnego w zakresie upadłości konsumenckiej; Dla kogo jest upadłość konsumencka?; Pojęcie konsumenta; Czy istnieje konsumencka zdolność upadłościowa?; Znaczenie wpisu do CEiDG; Art. 5 ustawy - Prawo przedsiębiorców – czy przedsiębiorca nieewidencjonowany ma konsumencką zdolność upadłościową?; Zawieszenie działalności gospodarczej; Czy dopuszczalne jest podjęcie działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenta?; Zdolność upadłościowa byłych przedsiębiorców; Osoby, wobec których wcześniej oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości (czy wcześniejsze oddalenie wniosku wywołuje stan powagi rzeczy osądzonej); Rodzaje postępowania dostępnych dla niewypłacalnego konsumenta (układ, upadłość zwykła, upadłość uproszczona); Wniosek o ogłoszenie upadłości; Jurysdykcja krajowa; Właściwy sąd (sąd właściwy dla dłużników osadzonych w zakładach karnych); Formularz – analiza; Opłata od wniosku; Pre-pack (co to znaczy składniki majątku o znacznej wartości); Wpływ wniosku do sądu – rejestrowanie wniosku, losowanie składu sądu, nadanie czynności w kalendarzu prowadzonym w systemie informatycznym; Postępowanie brakowe; Praktyka sadów w zakresie postępowania brakowego (czynności sędziego, referendarza, asystenta sędziego); Ogłoszenie upadłości (w uproszczonym postępowaniu upadłościowym); Rozprawa czy posiedzenie niejawne; Treść postanowienia (poszczególne punkty, uzasadnienie); Zaliczka na koszty (wysokość, sposób kalkulacji, sposób wypłaty); Zarządzenie wykonawcze (zawiadomienie syndyka, przesłanie skanu wniosku mailem?, telefon?, sms?); Zażalenie (komu przysługuje, opłata, postępowanie międzyinstancyjne); Dopuszczalność przekazania sprawy według właściwości po ogłoszeniu upadłości do innego sądu; Co dalej? (nadanie czynności w kalendarzu, przedłożenie akt? komu?); Zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego; Pierwsze czynności syndyka; Kontakt z dłużnikiem (mail, telefon, ankieta, wywiad, syndyk czy pracownik); Zawiadomienie wierzycieli (wzór); Zawiadomienie małżonka dłużnika; Zawiadomienie komorników; Urząd Skarbowy; KRS; Akta syndyka; Co powinno się znaleźć w aktach syndyka a co w aktach sądowych?; Prowadzenie akt w sposób elektroniczny; Udostępnianie akt, opłaty za odpisy z akt? Znaczenie odpisu z akt syndyka; Skład masy upadłości, wynagrodzenie za pracę w tym z zagranicy; umowy o dzieło, zlecenia; renty i emerytury; diety; stypendia; zasiłki rodzinne; alimenty; 500 plus; Wyłączenia z masy upadłości; Środki na życie (jak liczyć, w sytuacji, w której domownik pozostający na utrzymaniu „trochę” zarabia); Koszty utrzymania mieszkania; Likwidacja masy upadłości; Plan likwidacyjny (gdzie go złożyć – do akt sądowych, czy do akt syndyka?); Dwa tryby likwidacji składników masy upadłości – bez zawiadomienie sądu, po zawiadomieniu sądu (data ustalania wartości składników majątku, tryb zawiadamiania sądu i wierzycieli); Likwidacja masy upadłości przez upadłego; Likwidacja udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką; Wydzielenie upadłemu środków na czynsz najmu (co to znaczy ta sama albo sąsiednia miejscowość?, co w sytuacji gdy upadły zamierza się przeprowadzić?); Procesy z udziałem syndyka; Jakie są skutki tego, że w upadłości konsumenckiej nie stosuje się art. 145; Koszty procesu prowadzonego z udziałem syndyka; Bezskuteczność czynności dłużnika; Zgłaszanie wierzytelności do syndyka; Braki formalne; Co syndyk powinien wiedzieć na temat pełnomocnictwa; Zwrot zgłoszenia wierzytelności – uzasadnienie, pouczenie; Skarga na zwrot zgłoszenia wierzytelności; Koszty spóźnionego zgłoszenia; Postępowanie ze spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności; Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli (przesłanki, decyzja co do oddłużenia jako decyzja syndyka, tryb podejmowania decyzji co do oddłużenia); Warunkowe umorzenie zobowiązań (ryzyka, brak korzyści?); Plan spłaty wierzycieli; Przesłanki ustalenia planu spłaty (możliwości zarobkowe, koszty utrzymania – jak je ustalać?); Excel – arkusz kalkulacyjne do tworzenia planu spłaty wierzycieli; Forma złożenia planu spłaty wierzycieli; Uzasadnienie planu spłaty wierzycieli; Zakończenie postępowania; Śmierć upadłego konsumenta w toku postępowania (różne wersje w zależności od stanu prawnego i momentu śmierci upadłego). 
Szukaj