Wizytówka Google    Facebook    YouTube    Twitter    Certyfikat    Zamów kontakt    RODO    Cookies    OK! Dzwonię!    X

Sanacja - czym jest i dla kogo?

Czym jest sanacja? 
Samo słowo sanacja pochodzi od łacińskiego „sanatio” i oznacza dosłownie uzdrowienie. W polskim systemie prawnym sanacja weszła do użytku prawnego w roku 2015 jako jedna z form postępowania restrukturyzacyjnego. 

Celem sanacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości, a więc jest to działanie niejako przed upadłościowe. To bardzo skuteczne rozwiązanie, po które powinni sięgać przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, ale rokujący jeszcze szanse na odzyskanie płynności finansowej przy pewnych konkretnych założeniach prawnych. Najprościej mówiąc, działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które mają doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania swoich zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed ewentualnymi działaniami egzekucyjnymi wierzycieli. Można więc przyjąć, że jest to właśnie „uzdrowienie”. 

Postępowanie restrukturyzacyjne jest bardzo trudnym postępowaniem i wymaga dokonania dogłębnej i specjalistycznej analizy sytuacji dłużnika, wyszukania mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, zrewidowania dotychczasowej polityki biznesowej, a co najważniejsze opracowania mocnego i realistycznego planu restrukturyzacyjnego, czyli naprawczego, na okres kilku najbliższych lat. Od dobrze opracowanego, zaplanowanego i wdrożonego planu zależy, czy przedsiębiorca utrzyma bieżącą działalność i podejmie realizację spłaty wierzycieli. Tylko przy łącznym spełnieniu wszystkich tych przesłanek możemy mówić o powodzeniu sanacji. Mimo, że postępowanie sanacyjne jest bardzo skomplikowane, warto podjąć to wyzwanie, bo niesie ono szereg korzyści dla dłużnika i jego wierzycieli, i uwzględnia wyższy interes społeczny: zachowanie przedsiębiorstwa, miejsc pracy, mniejsze obciążenia skarbu państwa. 

Dla kogo? 
Postępowanie sanacyjne może być prowadzone wobec przedsiębiorców tzw. Zarejestrowanych w CEiDG jak i spółek prawa handlowego. Przedsiębiorca w sanacji ma zapewnioną ochronę przed egzekucją, wszystkie toczące się przed otwarciem postępowania sanacyjnego zostają zawieszone, a nowych nie można wszczynać. Postanowieniem sądu uchylane są zajęcia rachunków bankowych, dłużnik-przedsiębiorca odzyskuje płynność finansową, a co za tym idzie, możliwość normalnego prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej też zachowuje, z pewnymi ograniczeniami, zarząd nad swoją firmą. Postępowanie sanacyjne uwalnia członków zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W jego toku zostają przedstawione wierzycielom propozycje układowe, które określają warunki spłaty zadłużenia. Z reguły uwzględniają one umorzenie odsetek, odstąpienie od naliczania kar umownych, zmniejszenie zobowiązań, rozłożenie zobowiązań na realistyczne raty możliwe do spłaty. 

Wydawać by się mogło, że wierzyciele nie wynoszą korzyści z prowadzonej sanacji. Nic bardziej mylnego! Warto przypomnieć, przed jaką alternatywą stoją wierzyciele, a jest nią upadłość przedsiębiorcy lub powrót do egzekucji. Należy w tym miejscu podkreślić, że wbrew pozorom postępowanie egzekucyjne jest dla wierzyciela najgorszym rozwiązaniem, ponieważ z powodu egzekucji ponad 80% przedsiębiorców zamyka działalność często „przenosząc” się do tzw. szarej strefy. Ewentualna wyprzedaż majątku przedsiębiorcy przynosi jednorazowy przypływ środków finansowych wierzycielowi, pomniejszony o wysokie koszty egzekucji - zwykle 10-15%. 

W przypadku postępowania sanacyjnego Wierzyciele są stroną w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym i mają na nie realny wpływ. W upadłości wysokość i czas spłaty ich wierzytelności zależy od efektów sprzedaży majątku upadłego. W sanacji wierzyciele biorą udział w ustalaniu warunków spłaty, zarówno terminów, jak i wysokość rat. Przy zachowaniu funkcjonującego przedsiębiorstwa osiągają wyższe spłaty niż w przypadku postępowania upadłościowego, w trakcie którego syndyk upłynnia cały majątek, często po zaniżonej cenie, a z uzyskanych kwot musi w pierwszej kolejności opłacić koszty postępowania, dlatego może się okazać, ze dla wierzycieli dostanie symboliczną kwotę na otarcie łez. 

Ważnym aspektem postępowania sanacyjnego jest równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bez względu jak aktywni byliby w egzekucji swoich wierzytelności. W przypadku toczących się postępowań komorniczych dochodzi do zajęcia rachunków bankowych oraz sprzedaży istotnych składników majątkowych dłużnika, a wtedy najczęściej dłużnik już nie zdoła się z tego podnieść, co powoduje, że dla mniej aktywnych wierzycieli pozostaje niewiele. Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na sprawiedliwe zaspokojenie wszystkich wierzycieli w równym stopniu. Urealnia też w przyszłości możliwość kontynuowania współpracy z „uzdrowionym, poprawionym” dłużnikiem. 

Kancelaria ENTA od lat zajmuje się sprawami oddłużania, posiada zarówno doświadczenie jak i kompetencje oraz sprawdzony zespół specjalistów jak np. prawników, doradców restrukturyzacyjnych, biegłych rewidentów czy notariuszy. Świadczymy usługi w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego, przeprowadzamy analizy prawne, opracowujemy wnioski, negocjujemy warunki spłaty z wierzycielami, szukamy skutecznych rozwiązań stawiając zawsze na innowacyjne metody działania. 

Zapraszamy do kontaktu w celu darmowej analizy możliwości przeprowadzenia „uzdrowienia”. Zwłoka nie rozwiąże żadnych problemów, zazwyczaj tylko je potęguje a merytoryczne i kompetentne działanie, daje nadzieje na nowe otwarcie. 

Anna Korczyk - Doradca restrukturyzacyjny 

Więcej...
Pierwsza konsultacja w ramach Prawnej Obrony Przedsiębiorcy 
w Kancelarii ENTA w okresie trwania zagrożenia zamrożeniem gospodarki jest darmowa.
Napisz do nas, wypełnij formularz kontaktowy 
albo zadzwoń.
Szukaj