Restrukturyzacja w firmie – kiedy się na nią zdecydować?

Niewypłacalność
Kryzys związany z wystąpieniem ograniczeń swobody prowadzenia działalności gospodarczej przetoczył się przez nasze życie, również gospodarcze i dotknął egalitarnie wszystkich, od wielkich spółek zaczynając, a kończąc na jednoosobowych przedsiębiorstwach. W Kancelarii ENTA obserwujemy klientów z podobnymi trudnościami zarówno w małej działalności CEiDG jak również w dużych spółkach kapitałowych. W przypadku pojawienia się groźby niewypłacalności, na barkach menadżerów lub właścicieli spoczywa podjęcie decyzji, co dalej należy zrobić: ryzykować swoim majątkiem i czekać na polepszenie się sytuacji i/lub koniunktury, czy składać wniosek o upadłość? Do podjęcia właściwej decyzji służą liczne narzędzia w ramach Prawnej Obrony Przedsiębiorcy, stosowane przez Syndyka, Prawnika, Rewidenta, Notariusza.

Obrona przed niewypłacalnością 
W polskim systemie prawnym zaistniały na szczęście instrumenty restrukturyzacyjne w celu ochrony interesów przedsiębiorstwa, które pozwalają bezpiecznie ratować dłużnika, przy zachowaniu słusznych praw wierzycieli. To skomplikowane narzędzia inżynierii prawnej, które Kancelaria ENTA wykorzystuje bardzo precyzyjnie, indywidualnie do każdego klienta i jego specyfiki działalności. Decyzję o złożeniu wniosku o upadłość, należy zawsze rozpatrywać jako ostateczność czyli tzw. działanie „ultimo ratio”, jednak dopiero po wyczerpaniu wszelkich metod Prawnej Obrony Przedsiębiorcy. 

Tarcza Antykryzysowa zawiera zapis o ochronie podmiotów w zakresie odpowiedzialności za długi, które z uwagi na epidemię popadły w stan niewypłacalności, a nie złożyły wniosku o upadłość. Nie można jednak pominąć istotnych szczegółów. Przede wszystkim stan niewypłacalności musiał nastąpić w okresie występowania ograniczeń związanych z obecną sytuacją, a także, co jest problematyczne, musiał zostać spowodowany przez pandemię. W rzeczywistości jest bardzo trudno wyznaczyć tę konkretną granicę przypadków, kiedy niewypłacalność jest spowodowana stanem epidemii, a kiedy już nie. Jak zbadać taką przyczynę w praktyce, czy była ona wyłączną czy jedynie okolicznością współtowarzyszącą?  

Okoliczności
Przyczyna niewypłacalności w praktyce to tzw. domniemanie wzruszalne, pojawia się więc ryzyko, że sam fakt pojawienia się niewypłacalności w okresie pandemii nie wystarczy, aby przyjąć, że termin na wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości został „zamrożony”. Należy również liczyć się z możliwością złożenia takiego wniosku przez zniecierpliwionych i zaniepokojonych wierzycieli. A taki proces zainicjowany przez wierzycieli jest bardzo kosztowny dla przedsiębiorcy, znacząco utrudnia dalszą działalność, jest długotrwały i często towarzyszy jemu równoległy wniosek wierzyciela o zakazanie wykonywania działalności gospodarczej przez dłużnika. W takiej sytuacji Kancelaria ENTA zawsze stosuje starą, dobrą zasadę: lepiej zapobiegać niż naprawiać, im szybsza reakcja na problemy, tym większa szansa na zakończenie kryzysu powodzeniem i tym niższe koszty. Dlatego, ze swojego doświadczenia zawodowego zawsze polecamy wdrożenie Prawnej Obrony Przedsiębiorcy odpowiednio wcześnie, chociażby poprzez procedurę układu lub procedurę restrukturyzacyjną. 

Narzędzia przeciwdziałania upadłości
Każda z czterech procedur restrukturyzacyjnych (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne), dedykowana jest dla odmiennej sytuacji dłużnika – dobór odpowiedniej drogi postępowania pozwala osiągnąć najlepsze w danym przypadku rezultaty, odpowiednio do okresu występowania niewypłacalności, liczby i wartości wierzycieli, stanu przedsiębiorstwa itp. Szczegółowe przesłanki do zastosowania właściwej metody zawsze dobieramy w trakcie szczegółowej analizy, którą w Kancelarii ENTA zawsze stosujemy na początku ścieżki Prawnej Obrony Przedsiębiorcy, dokładnie analizując dokumentację przedsiębiorcy. 

Warto nadmienić, że nowoczesne procedury restrukturyzacyjne służą nie tylko przedsiębiorcom i wierzycielom, ale służą również gospodarce, gdyż naczelnym celem tych postępowań jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Rachunek ekonomiczny prowadzonych przez nas spraw wskazuje, że na drodze restrukturyzacji zaspokojenie wierzycieli jest w przeważającej liczbie przypadków bardziej korzystna niż upadłość. Przy czym jest duża szansa, że na rynku pozostanie aktywny kontrahent, podatnik i pracodawca, który po skutecznie zakończonej restrukturyzacji może w pełni rzetelnie i terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Skutecznie przeprowadzona procedura Prawnej Obrony Przedsiębiorcy przez Kancelarię ENTA za pomocą jednej z wyżej opisanych metod, prócz wartości czysto biznesowych czy ekonomicznych ma jeszcze jedną dużą zaletę. Przedsiębiorcy po takiej procedurze poznają swoje przedsiębiorstwo z innej, zwykle mało znanej strony, przez co nabierają świadomej wiedzy, jak w przyszłości nie dopuścić do zaistnienia podobnych okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na płynność finansową id przedsięwzięć. 

Anna Korczyk - Doradca restrukturyzacyjny

Więcej...
Pierwsza konsultacja w ramach Prawnej Obrony Przedsiębiorcy 
w Kancelarii ENTA w okresie trwania zagrożenia zamrożeniem gospodarki jest darmowa.
Napisz do nas, wypełnij formularz kontaktowy 
albo zadzwoń.
Szukaj